Privacyverklaring GVS FASHION/COMPANIES Kleding

 

GVS FASHION bvba, Kolmen 39/100, 3980 TESSENDERLO verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.  Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Verschaeren Gunther op info@companieskleding.be

 

Verwerkingsdoeleinden

 

GVS FASHION bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a)toestemming, (b)noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, (c)noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting, (f)noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 a), heeft de klant het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Overmaken aan derden

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de GVS FASHION groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met GVS FASHION bvba verbonden zijn of met enige andere partner van GVS FASHION bvba;

 

GVS FASHION bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op gebied van boekhouding).  En zolang u op regematige basis, van onze diensten gebruik maakt.

 

Recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 

Bovendien, heeft de klant recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@companieskleding.be

 

Direct marketing

 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

 

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL - commission@privacycommission.be).